HomeOpleidingsaanbod De Gebiedsbiografie: instrument bij Erfgoed in de Omgevingsvisie

De Gebiedsbiografie: instrument bij Erfgoed in de Omgevingsvisie

Deze cursus bestaat uit twee online bijeenkomsten op 6, 13 april en een online workshop op 20 april.


In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Het is verplicht hoofdlijnen van de fysieke leefomgeving te benoemen. En dat doe je participatief; in samenwerking met alle betrokkenen. Ook cultureel erfgoed en landschap zijn deel van de fysieke leefomgeving. Los van de omgevingswet zijn er voldoende andere redenen om met gebiedsbiografieën aan de slag te gaan. We sluiten daarbij aan bij wat prof. Theo Spek (RU Groningen) de 6 E’s in het landschap noemt: economisch, educatief, ecologisch, ethisch, esthetisch, erfgoed.

Erfgoed is dan ook een serieus te nemen onderdeel. Het raakt aan beleving van mensen en kwaliteit van de openbare ruimte. Denk aan de energietransitie: alleen maar denken in kilowatturen betekent dat er ongebreideld molens en zonneweides komen. Over tien jaar staat er dan iets waar niemand gelukkig van wordt (is dit wat we besteld hadden?).

Maar hoe doe je dat nu, erfgoed als serieus te nemen onderdeel inbrengen? Dat zou kunnen met als basis de gebiedsbiografie. Hiermee kunnen zowel grote en kleine transformatievraagstukken benaderd worden. De landschapsbiografie beschrijft waardenvrij de ontwikkelingsgeschiedenis van het onderzoeksgebied. Dit kan op meerdere schaalniveaus én het is in zowel stedelijk als landelijk gebied inzetbaar, waarbij het proces goed participatief te maken is op meerdere niveaus (mee-weten, meedenken, meedoen, meebeslissen). Vervolgens kan met de uitkomsten gewerkt worden aan hoe de toekomst van het gebied er uit zou kunnen zien.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • De context van de Omgevingswet: het moet en het helpt. U krijgt inzicht in ons erfgoed, in de samenhang ervan en in de mogelijkheden die het biedt bij transitievraagstukken in de ruimtelijke ordening.
 • Wat is een gebiedsbiografie en wat is het nut ervan? U leert wat een gebiedsbiografie is en hoe u deze kunt inzetten op meerdere schaalniveaus en voor meerdere doelen.
 • Voorbeelden van gebruik. U maakt kennis met een aantal voorbeelden van succesvol gebruik van de landschapsbiografie.
 • Vormen en momenten van participatie: U krijgt inzicht in de do’s en don’ts van participatie en u kunt het in de cursus geleerde toepassen op het op een effectieve en inspirerende wijze betrekken van de inwoners en andere betrokkenen bij een transitievraagstuk
 • Werkcollege/atelier. U leert hoe u bronnen als de bodemkaart, de geomorfologische kaart en de topkaart kunt lezen en gebruiken als basis voor de landschapsbiografie
 • Workshop gebiedsbiografie. Met de handvatten uit deze workshop bent u in staat om een goede landschapsbiografie te (laten) realiseren en deze effectief in te zetten voor uw eigen werkpraktijk
  • U gaat actief aan de slag met de gebiedsbiografie en de onderdelen en stappen die erin zitten. Met het geleerde bent u in staat een goede uitvraag te doen en het rapport te beoordelen.
  • U gaat aan de hand van een aantal stappen actief aan de slag met de inzet van een gebiedsbiografie voor uw eigen werkpraktijk en transitievraagstuk.

Na het volgen van deze cursus: 

 • Bent u zich bewust van de mogelijkheden van erfgoed voor transitievraagstukken;
 • Bent u in staat om met het instrument gebiedsbiografie erfgoed als onderdeel van de fysieke leefomgeving op een goede manier te benoemen en te benutten in transformatievraagstukken in uw dagelijkse werkomgeving;
 • Bent u in staat een uitvraag voor een gebiedsbiografie te schrijven en te beoordelen;
 • Heeft u inzicht in de manieren waarop u inwoners hierbij succesvol betrekt en u heeft hiermee geoefend;
 • Creëert u met de handvatten van deze cursus draagvlak voor transitievraagstukken en draagt bij aan een betere bescherming van ons erfgoed.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor medewerkers RO en Erfgoed (bij voorkeur als koppel) van een gemeente of provincie, ontwerpers en bureaus op het gebied van stedenbouwkunde en landschapsarchitectuur.

Wanneer

Deze cursus is online bestaat uit twee interactieve bijeenkomsten* op 6, 13 april van 10.00 - 11.30 uur en een workshop op 20 april van 10.00 - 12.30 uur.

*Bent u verhinderd op een van de tijdstippen? Dan kunt u zich alsnog inschrijven. Wij bieden u de mogelijkheid de bijeenkomst terug te kijken. 

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 325,00 (excl. 21% btw) per persoon.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Experts (onder anderen)

Edwin Raap, Senior Adviseur/Onderzoeker Landschap, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Jeroen Zomer, Senior Adviseur Landschap, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Beeldverantwoording Waterland Uitdammerdijk: RCE en Theo Baart

Docenten

Yvonne Ploum
ErfgoedAcademie Directeur