HomeOpleidingsaanbod Erfgoed Deal I: De integrale wateropgave

Erfgoed Deal I: De integrale wateropgave

Hoe benutten we erfgoed voor de wateropgave? Het gedragen resultaat. 


Het is tijd om opnieuw te kijken naar de verhouding van het landschap en de wateropgave. De afgelopen jaren zijn we deze verbinding kwijtgeraakt en is er vooral ingezet op technische oplossingen. Mede door de gevolgen van klimaatverandering moeten we ons anders gaan verhouden tot onze leefomgeving om, onder andere, wateroverlast en droogte tegen te gaan. De komende decennia zijn ingrepen in het hele land nodig om gebieden te behouden en klimaatadaptief te maken. Daarbij zijn er grenzen aan de techniek en zullen we ons meer moeten richten op het herstellen van de balans tussen onze gebouwde omgeving, het landschap en de bodem. Hoe herstellen we die verbinding de komende tijd? Hoe kunnen we daarin de kansen van erfgoed benutten?

Op dinsdag 8 maart organiseert de Erfgoed Deal in samenwerking met de ErfgoedAcademie een webinar over de verbinding tussen erfgoed(behoud) en wateropgaven en de noodzaak van een integrale benadering. Hoe kan erfgoed een drager/basis vormen voor de actuele of toekomstige wateropgave? Welke keuzes kun je maken en wat is daarvoor nodig? Het belang van samenwerking en verbinding van disciplines en draagvlak komt aan bod en prikkelende stellingen zorgen voor verdieping en gesprek. 

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor professionals in de ruimtelijke ordening, beleidmakers bij gemeenten en provincies, terrein beherende organisaties, waterschappen en uiteraard de brede erfgoedwereld en betrokkenen/geïnteresseerden.

Deelnemers

De maximale groepsgrootte van deze cursus is 10 deelnemers.

Moderator

Marjorie Verhoek (programmaleider Erfgoed Deal).

Programma

Introductie op het onderwerp en de samenhangende factoren door Carola Hein (Prof. dr. ing. Carola Hein is hoogleraar van de UNESCO leerstoel ‘Water, Ports and Historic Cities’, verbonden aan het Leiden-Delft-Erasmus University Consortium. Bij het onderzoek en onderwijs wordt gekeken naar hoe erfgoed bijdraagt aan het oplossen van grote hedendaagse uitdagingen, zoals klimaatverandering. Hein is daarnaast hoogleraar Architectuur en Stedenbouw geschiedenis aan de TU Delft).

  • Presentatie 1: Leendert Visser (Beleidsadviseur Water & Ruimte, Waterschap Noorderzijlvest) over Erfgoed in de praktijk van het waterschap Noorderzijlvest.
  • Presentatie  2: Gertjan de Boer (adviseur Erfgoed en Klimaat bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) over De drie gevaren van klimaatverandering voor erfgoed en de bereikte grenzen van de maakbaarheid van ons land: casussen en stellingen vanuit de praktijk.
  • Presentatie 3: Maarten Ouboter, (systeemmanager watersysteem, Waternet) en Wilko Koning (programmamanager Energie en Watersysteem)  over Erfgoed en de (on)mogelijkheden voor de wateropgave in Amsterdam en omstreken. Toegelicht aan de hand van enkele actuele casussen en stellingen Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht).
  • Reflectie door Carola Hein
  • Afsluiting

Wanneer?

Het webinar vindt plaats op 8 maart van 15.30 – 17.00 uur  Aanmelden kan via onderstaande inschrijfbutton.

Praktisch

Voor onze webinars maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd hoe via dit platform deel te nemen.


Foto: Hunsingosluis Noordzijde Zoutkamp. Bron: Waterschap Noorderzijlvest