HomeOpleidingsaanbod Erfgoed en ruimte I 2019

Erfgoed en ruimte I 2019

Voor professionals ruimtelijke ordening en/of cultuurhistorie, die zich bezig houden met ruimtelijke planvorming, het opstellen en uitvoeren van structuurvisies en bestemmingsplannen.

Erfgoed is van waarde en vraagt om een respectvolle omgang. Waar we ook om ons heen kijken zien we sporen van het verleden. Niet alleen de gebouwde objecten, maar ook archeologie en landschappelijke waarden maken integraal onderdeel uit van ons verleden en onze leefomgeving. Erfgoedwaarden raken dan vaak ook andere belangen. De afweging van die belangen is vaak maatwerk. De kaders daarvoor worden steeds meer in het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium vastgelegd. Niet in de laatste plaats omdat erfgoed ook kwaliteiten aan de omgeving toevoegt.

Tijdens deze cursusdag bieden we kennis en inzicht over de relatie tussen erfgoed en ruimtelijke ordening. Wat dit betekent voor ruimtelijk planvorming en hoe dit te doen. De cursus schetst een beeld op welke wijze cultuurhistorie in huidige en toekomstige (Omgevingswet) ruimtelijke instrumenten een plek hebben.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

  • Erfgoed in de leefomgeving;
  • Beleidsontwikkelingen m.b.t  erfgoed, en ruimte, Erfgoed telt;
  • Ruimtelijke instrumenten beschikbaar voor borging en verduurzaming van erfgoed;
  • Discussie en uitwisseling van praktijkervaring;
  • Praktijkvoorbeelden.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor professionals ruimtelijke ordening en/of cultuurhistorie, die zich bezig houden met ruimtelijke planvorming, het opstellen en uitvoeren van structuurvisies en bestemmingsplannen. Algemene kennis over erfgoed is gewenst.

U kunt ook de cursusdag ‘Erfgoed en Ruimte II’ volgen: deze dag richt zich meer op het daadwerkelijk ‘werken met’ deze materie. Meer complexe vraagstukken rondom de (juridische) verankering van erfgoed in ruimtelijk beleid staan hierbij centraal.

Wat bereikt u met deze cursus?

  • Inzicht in de relatie erfgoed en leefomgeving en hoe daar mee om te gaan
  • Kennis van beschikbare en toekomstige instrumenten en middelen
  • Inzicht in de invoering van de Omgevingswet
  • Uitbreiding van uw netwerk.

Wanneer en waar?

Donderdag 9 mei te Amersfoort

Kosten?

De kosten voor een cursusdag bedragen € 295,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en een excursie."Samen problemen bespreken en oplossingen vinden"

Docenten

Jon Van Rooijen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseur