HomeOpleidingsaanbod Erfgoed en ruimte I

Erfgoed en ruimte I

Voor professionals ruimtelijke ordening en/of cultuurhistorie, die zich bezig houden met ruimtelijke planvorming

Overal om ons heen zien we sporen van het verleden. Niet alleen gebouwde objecten, maar ook archeologische en landschappelijke waarden maken integraal onderdeel uit van ons verleden en onze fysieke leefomgeving. Daarmee raakt erfgoed vaak ook andere belangen. De afweging van die belangen is maatwerk. De kaders daarvoor zijn in het ruimtelijk instrumentarium vastgelegd. Niet in de laatste plaats omdat erfgoed ook kwaliteiten aan de fysieke leefomgeving toevoegt. De Raad voor Cultuur constateert echter, in zijn recente Sectoradvies Monumenten en archeologie ‘Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit’, dat de inbreng van de erfgoedsector bij ruimtelijke processen nog te vaak beperkt blijft tot een onderzoeksrapport.

Tijdens deze cursusdag bieden we dan ook kennis en inzicht over de relatie tussen erfgoed en ruimte. Wat betekent dit voor de planvorming en hoe geeft u hier betekenisvol vorm aan... De cursus schetst een beeld op welke wijze erfgoed in de huidige en toekomstige ruimtelijke instrumenten een plek heeft of kan krijgen.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

  • Erfgoed in de fysieke leefomgeving;
  • Beleidsontwikkelingen m.b.t  erfgoed, en ruimte;
  • Ruimtelijke instrumenten beschikbaar voor borging en verduurzaming van erfgoed;
  • Discussie en uitwisseling van praktijkervaring;
  • Praktijkvoorbeelden.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor professionals ruimtelijke ordening en/of cultuurhistorie, die zich bezig houden met ruimtelijke planvorming, het opstellen en uitvoeren van structuurvisies en bestemmingsplannen. Algemene kennis over erfgoed is gewenst.

Wat bereikt u met deze cursus?

Na afloop van de cursus heeft u beter inzicht in de relatie tussen erfgoed en leefomgeving en het belang van inbedding ervan in b.v. ruimtelijke beleid. U weet welke instrumenten ter beschikking staan om erfgoed in het ruimtelijk spoor te kunnen borgen. U kunt daarover goed het gesprek over voeren.

Indien u al veel basiskennis heeft, kunt u ook de cursusdag ‘Erfgoed en Ruimte II’ volgen: deze dag richt zich meer op de integrale benadering van erfgoed in de fysieke leefomgeving.

Waar en wanneer?

7 mei 20019 in de Nieuwe Stad te Amersfoort 

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 295,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en een excursie.

"Samen problemen bespreken en oplossingen vinden"

Docenten

Jon Van Rooijen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseur
Nathalie Vossen
PRO-Erfgoed zelfstandig adviseur