HomeOpleidingsaanbod Erfgoedcursus Limburg

Erfgoedcursus Limburg

In samenwerking met het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg  heeft de ErfgoedAcademie een meerdaagse erfgoedcursus ontwikkeld voor erfgoedzorg in de Provincie Limburg. Tijdens de cursus doet u meer kennis op over erfgoed (inhoud, procedures, proces (intern en extern), zodat u beter in staat bent om het erfgoed een ‘volwaardige’ rol te laten vervullen in besluitvorming rondom ruimtelijke ontwikkelingen.

Wat is het resultaat van de cursus

Na afloop beschikt u over:
- voldoende basiskennis om uitvoering te geven aan de algemene erfgoedpraktijk (op het terrein van beleid, besluitvorming, draagvlakverbreding, communicatie en vergunningverlening);
- globale kennis van architectuurhistorie, bouwhistorie, materiaalkennis, vooral gericht op de Limburgse situatie (vakwerkhuizen);
- kennis van erfgoedbeleid (rijks, gemeentelijk, provinciaal);
- kennis van de ruimtelijke processen rondom erfgoed;
- kennis van vergunningproces: wie doet wat?;
- bewust van de eigen rol in dit proces?;
- voldoende kennis om een ‘goed’ gesprek te kunnen voeren met eigenaar (= particulier, ontwikkelaar, professionele organisaties) vanuit kennis (deskundigheid/gezag) en minder vanuit ‘macht’ (regels, etc), zowel vooraf als tijdens het restauratieproces (inclusief handhaven);
- voldoende kennis om zowel intern als extern de ‘waarde’ van erfgoed duidelijker te maken.

Voor wie is de cursus bestemd?

De inhoud van de cursus richt zich op de erfgoedprofessional in de publieke sector (gemeente, provincie, waterschap, RUD) maar ook medewerkers werkzaam bij een stedenbouwkundig- of architectenbureau op MBO/HBO niveau. Ook leden van welstandscommissies, monumentencommissies en Commissies Ruimtelijke Kwaliteit zijn van harte welkom! Ook leden van erfgoedorganisaties die meer inzicht willen krijgen in de gang van zaken binnen de  erfgoedpraktijk wordt aangeraden deze cursus te volgen.

Programma

De cursus bestaat uit 5 modules van elk een hele dag (09.00 - 16.30 uur). Elke module behandelt een hoofdthema:

Module 1 
Kennismaking met Limburgs erfgoed

Deze dag gaat over het begrip erfgoed, de waarde ervan en de wijze van waarderen. We werken het begrip nader uit. Wat zijn gangbare denkrichtingen en hoe heeft het begrip erfgoed  zich ontwikkeld. Wat zijn de verschillen dan wel overeenkomsten tussen de erfgoeddomeinen als archeologie, gebouwde monumenten, collecties en immaterieel? Welke begrippen en kaders bepalen de waarden van erfgoed.  Wat is een monument, wat een beschermd monument, etc. En belangrijk is ook wat is erfgoed voor u,  wat is het erfgoed van Limburg, hoe bepaal je de waarde van dit erfgoed om te weten wat je zou moeten/willen behouden en voor wie dan? Welke ‘instrumenten’ zijn voorhanden? Denk aan kennis, vaardigheden, etc. Na afloop van deze dag heeft u beter inzicht in het begrip erfgoed.

Module 2
Gemeentelijk Erfgoedbeleid

Erfgoed waarderen we steeds meer als belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Erfgoed  staat voor identiteit, erfgoed biedt aantrekkelijk vestigingsklimaat, etc. Invulling geven aan erfgoedbeleid, als onderdeel van andere beleidsterreinen is daarom belangrijk. Goed gemeentelijk erfgoedbeleid omvat meer dan alleen het uitvoeren van rijkstaken. Welke instrumenten zijn voorhanden? Denk aan eigen erfgoedverordening, denk aan ruimtelijke mogelijkheden vanuit provincie, denk aan de inzet van monumentencommissie of commissie ruimtelijke kwaliteit, inzet van particulier initiatief. Hoe is het erfgoedbeleid financieel geborgd, hoe in de communicatie, etc.  Na afloop kunt u betere keuzes maken rondom erfgoedbeleid.

Module 3
Instandhouding van erfgoed

Voor een goede omgang met erfgoed en hoe je interventies benadert, gelden algemene principes en uitgangspunten. Daarnaast is een goed proces ook essentieel. We belichten de processen en procedures, die bepalen hoe we met erfgoed omgaan ingeval van restauratie en herbestemming. We bespreken o.a. specifieke eigenschappen van historische materialen, rol van goed opdrachtgeverschap, hoe uiten de erfgoedwaarden (architectuur, historie e.a.) zich in het materiaal. Hoe zit t met gebruik van het object? Wat is financieel beschikbaar voor planvorming en instandhouding? Wat is een kwalitatief goede restauratie? Welke rol wil en kun je als ‘bevoegd gezag’ vervullen? Na afloop heeft u kennis van de ‘kernwaarden’ van het erfgoed en kunt u deze kennis inzetten om te komen tot goede planvorming.

Module 4 
Vergunningverlening

Een juiste aanpak en zorgvuldige planvorming zijn essentieel voor een zorgvuldig behoud van erfgoed. En dat is alleen zinvol, wanneer u ook een goede uitvoering aan die plannen geeft. Hoe zorgvuldig de plannen ook zijn uitgewerkt er zullen altijd zaken zijn die pas tijdens de uitvoering/ontmanteling bekend worden. Kwaliteit van advisering, de procedure van vergunningverlening en de uitvoeringspraktijk zijn de onderwerpen die aan de orde komen tijdens deze dag. Na afloop heeft u kennis van het restauratieproces (van goed plan tot uitvoering) en kunt u eigenaren beter begeleiden. 

Module 5
Erfgoed en ruimte

Erfgoedzorg reikt verder dan  behoud van oud voor later. Het besef dat erfgoed ook belangrijk is voor ‘t hier en nu groeit. Het maatschappelijk en economisch profijt wordt steeds meer als mede-argument gezien om erfgoed de behouden. Het maatschappelijk belang speelt meer en meer een rol in de erfgoedzorg en geld verdienen met erfgoed mag. Hoe kan erfgoed maatschappelijk en economisch profijt opleveren zonder dat erfgoedwaarden verloren gaan? Op welke wijze kan erfgoed een plek krijgen in flankerend beleid t.a.v. toerisme, recreatie, ruimtelijke ordening etc.? Op welke wijze krijg je draagvlak voor behoud van erfgoed bij vraagstukken als globalisering, krimp en leegstand en deregulering? En wat betekent dit voor jou als erfgoedambtenaar? Welke rol wil/kun en moet je oppakken en wat betekent dit voor je kennis en vaardigheden? Tijdens deze dag zullen een aantal van deze onderwerpen aan de orde komen.

Aantal deelnemers

Minimaal 12 deelnemers per bijeenkomst

Kosten 

De prijs voor de volledige cursus is € 750,00. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en excursies.
De prijs voor een losse module is € 175,00

Interesse 

Heb je interesse in deze cursus, stuur ons dan een mail info@erfgoedacademie.nl