HomeOpleidingsaanbod Water, beekherstel en erfgoed (13 maart en 27 maart 2019)

Water, beekherstel en erfgoed (13 maart en 27 maart 2019)

(Het programma van deze tweedaagse cursus is nog onder voorbehoud)

Verdrogingsbestrijding, waterberging en natuurherstel zijn belangrijke ruimtelijke opgaven waar de waterschappen al geruime tijd aan werken. Bij het zoeken naar oplossingen voor deze opgaven is het maken van hydrologische en ecologische analyse een belangrijke eerste stap. Hierbij wordt vanuit het ‘nu’ bekeken wat de mogelijkheden zijn voor ‘morgen’. Nieuw is om aan deze analyses een extra dimensie toe te voegen: Tijd!

Door het zichtbaar maken van veranderingen die het landschap in het verleden heeft ondergaan, groeit ons begrip van het watersysteem. In combinatie met een participatieve aanpak en een samenbundeling van (water)opgaven van de verschillende partners en betrokkenen, levert dat uiteindelijk veel voordeel op. Zo kan het betrekken van erfgoed in projecten zorgen voor betrokkenheid van nieuwe partners en draagvlak binnen de omgeving.

Verbinden waterbeheer en erfgoed

In het project ‘Beekherstel en Erfgoed’ hebben STOWA en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een brug geslagen tussen waterbeheer en erfgoed. Het resultaat van deze samenwerking is vastgelegd in het Handboek Beekherstel en Erfgoed. In deze tweedaagse cursus leert u met behulp van diverse instrumenten en methoden uit dit handboek een ‘cultuur-historische systeemanalyse’ te maken van beek(herstel)-projecten.

Bovendien leert u zo een analyse te vertalen naar een biografie van een beekdallandschap. De kwaliteiten van het landschap die bij een cultuur-historische systeemanalyse naar voren komen, kunt u benutten bij actuele wateropgaven. Een aanpak die, in het spel van geven en nemen, ook van u verlangt dat u keuzes maakt, o.a. in welke (erfgoed-)kwaliteiten voorrang moeten krijgen en welke niet.

In de training maken we gebruik van interactieve werkvormen en van tot de verbeelding sprekende casuïstiek uit het Handboek Beekherstel en Erfgoed. Ook vragen wij u zelf met een beekherstel-project uit uw werk te komen. Deze voorbeelden zetten wij in als oefenmateriaal en geven daarmee inspiratie aan u en aan uw mede-cursisten. Iedere cursist krijgt vooraf aan de cursus een exemplaar van het Handboek Beekherstel en Erfgoed. We werken in een kleine groep, zodat er veel ruimte is voor interactie, commentaar en discussie.

Voor wie?

Medewerkers van waterschappen, gemeente/provincie of adviesbureaus die betrokken zijn bij planvorming en gebiedsopgaven rondom beekherstel, verdrogingsbestrijding en waterberging

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunt u:

  • aangeven hoe u de opgaven waar het waterschap voor staat met meer landschappelijke kennis van het beekdal kunt realiseren;
  • met behulp van diverse bronnen en instrumenten een schets geven van de cultuur-historische kwaliteiten en de tijdsdiepte van een door uw gekozen beekdal-landschap;
  • begrijpen en aan anderen uitleggen dat een beekdal landschap en de daarbij behorende watersystemen voortdurend zijn aangepast aan de behoeften van de mens;
  • de cultuur-historische informatie uit die schets analyseren en aangeven hoe u deze kennis kunt inzetten als ontwikkelkracht (i.p.v. hindermacht) ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het nieuw te ontwerpen watersysteem;

Bovendien leert u:

  • aan te geven welke partners en disciplines nodig zijn om in onderlinge samenwerking zowel uw doelen als die van uw partners tot zijn recht te laten komen;
  • hoe u met behulp van de opgedane kennis tot een bredere projectopgave kunt komen waarbij helder wordt wat het aandeel van het Waterschap kan zijn en wat u van de uw potentiële projectpartners verwacht;
  • hoe u op basis van deze verkenning een opdracht kunt uitzetten tot het laten vervaardigen van een biografie van uw projectgebied inclusief de daarin gelegen archeologische waarden.

Wanneer en waar?

Dag 1: woensdag 13 maart 2019
Dag 2: woensdag 27 maart 2019

Cursuslocatie

Smallepad 5, Amersfoort (in het gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Kosten

De kosten voor deze tweedaagse cursus bedragen € 495,00 per persoon. 
Dit is inclusief koffie/thee en lunch.

Cursusleiding

Johan de Putter - Atelier voor Water & Landschap

Docenten

Maarten Veldhuis


"Leer cultuur-historische kwaliteiten in te zetten als ontwikkelkracht"

Docenten

Johan Putter
Atelier voor water en Landschap
Maarten Veldhuis
Waterschap Vallei en Veluwe