HomeOpleidingsaanbod Water, beekherstel en erfgoed

Water, beekherstel en erfgoed

Let op: deze cursus is verplaatst naar 10 september. We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuw programma. Binnenkort leest u meer. Neem voor vragen gerust contact met ons op

====

Verdrogingsbestrijding, waterberging en natuurherstel zijn belangrijke ruimtelijke opgaven waar de waterschappen al geruime tijd aan werken. Bij het zoeken naar oplossingen voor deze opgaven is het maken van hydrologische en ecologische analyse een belangrijke eerste stap. Nieuw is om aan deze analyses een extra dimensie toe te voegen: Tijd!

In deze tweedaagse cursus leert u met behulp van diverse instrumenten en methoden uit het Handboek Beken en Erfgoed (een samenwerking van STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) een landschapsbiografie te maken. De kennis en kwaliteiten van het landschap die hierbij naar voren komen, kunt u inzetten als ontwikkelkracht bij beekherstelprojecten.

Verbinden waterbeheer en erfgoed

Door het zichtbaar maken van veranderingen die het landschap in het verleden heeft ondergaan, groeit het begrip van een watersysteem. Dit levert, in combinatie met een participatieve aanpak en een samenbundeling van (water)opgaven van de verschillende partners en betrokkenen, uiteindelijk veel voordeel op. Zo kan het meenemen van erfgoed in projecten zorgen voor betrokkenheid van nieuwe partners en draagvlak creëren in de omgeving. Een aanpak die, in het spel van geven en nemen, ook van u verlangt dat u keuzes maakt, onder andere welke (erfgoed-)kwaliteiten voorrang moeten krijgen en welke niet.

In de training maken we gebruik van interactieve werkvormen en van tot de verbeelding sprekende casuïstiek uit het Handboek Beken en Erfgoed. Ook vragen wij u zelf met een beekherstel-project uit uw werk te komen. Deze voorbeelden gebruiken wij als oefenmateriaal en geven daarmee inspiratie aan u en aan uw mede-cursisten. Iedere cursist krijgt vooraf aan de cursus een exemplaar van het Handboek Beekherstel en Erfgoed. We werken in een kleine groep, zodat er veel ruimte is voor interactie, commentaar en discussie.

Voor wie?

Professionals bij waterschappen, gemeenten en provincies, adviesbureaus of Terreinbeherende Organisaties die betrokken zijn bij planvorming en gebiedsopgaven rondom beekherstel, verdrogingsbestrijding en waterberging.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunt u:

  • aangeven hoe u de opgaven waar het waterschap voor staat met meer landschappelijke kennis van het beekdal kunt realiseren;
  • met behulp van diverse bronnen en instrumenten een schets geven van de cultuur-historische kwaliteiten en de tijdsdiepte van een door uw gekozen beekdal-landschap;
  • begrijpen en aan anderen uitleggen dat een beekdal landschap en de daarbij behorende watersystemen voortdurend zijn aangepast aan de behoeften van de mens;
  • de cultuur-historische informatie uit die schets analyseren en aangeven hoe u deze kennis kunt inzetten als ontwikkelkracht (i.p.v. hindermacht) ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het nieuw te ontwerpen watersysteem;

Bovendien leert u:

  • aan te geven welke partners en disciplines nodig zijn om in onderlinge samenwerking zowel uw doelen als die van uw partners tot zijn recht te laten komen;
  • hoe u met behulp van de opgedane kennis tot een bredere projectopgave kunt komen waarbij helder wordt wat het aandeel van het Waterschap kan zijn en wat u van de uw potentiële projectpartners verwacht;
  • hoe u op basis van deze verkenning een opdracht kunt uitzetten tot het laten vervaardigen van een biografie van uw projectgebied inclusief de daarin gelegen archeologische waarden.

Wanneer en waar?

10 september 2019

Let op! Er kunnen maximaal 15 deelnemers meedoen. 

Cursuslocatie

Smallepad 5, Amersfoort (in het gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Kosten

De kosten voor deze tweedaagse cursus bedragen € 495,00 per persoon. 
Dit is inclusief koffie/thee en lunch en het handboek Beken en erfgoed. 

Cursusleiding

Johan de Putter - Atelier voor Water & Landschap

Gastsprekers

Iepie Roorda – consulent / archeoloog bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Arne Haytsma – sr adviseur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


"Leer cultuur-historische kwaliteiten in te zetten als ontwikkelkracht"

Docenten

Johan Putter
Atelier voor water en Landschap