Home Terugblik ErfgoedOntmoeting

Terugblik ErfgoedOntmoeting

ErfgoedOntmoeting


Onder de naam ‘ErfgoedOntmoeting’ organiseert de ErfgoedAcademie twee keer per jaar een ontmoeting van/voor ErfgoedAcademie-leden (met het behalen van het certificaat van de cursus ErfgoedFilosofie wordt men lid van de ErfgoedAcademie) rond een specifiek erfgoedthema. Het doel van deze ontmoetingen is tweeledig: het onder de aandacht brengen van vakinhoudelijke ontwikkelingen en een moment voor leden om elkaar te ontmoeten,ervaringen uit te wisselen en het eigen denken aan te scherpen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ErfgoedOntmoeting 19 januari 2018

Thema:'Erfgoed en ondernemerschap'

Deze ErfgoedOntmoeting opende met een Openbaar Dispuut aan de hand van presentaties van 3 nieuwe Erfgoedacademieleden: Angelique van Oers, Paul Vesters en Simone Vermaat met presentaties over respectievelijk: ‘leidtmaatwerk in de monumentenzorg tot rechtsongelijkheid?’, ‘erfgoed van de koudeoorlog‘ en ‘waarom de minister een eigen collectie beheert’. 

De jaarlijkse Erfgoedacademielezing stond dit jaar in het teken van ‘Erfgoed en Ondernemerschap’ en werd uitgesproken door Cathelijne Broers, directeur van de Hermitage en De Nieuwe Kerk in Amsterdam.


Klik hier en luister naar de lezing van Cathelijne Broers

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ErfgoedOntmoeting 15 juni 2017

Thema:‘Erfgoed en de energie- en klimaatopgave’

De energieproductie in Nederland staat voor een grote opgave, de fossiele brandstoffen raken uitgeput en zijn milieuonvriendelijk. We zitten in een overgang naar een duurzame milieuvriendelijke energievoorziening. Dit heeft effecten op de inrichting van stad en land en daarmee op het erfgoed. Bij energiebesparingsmaatregelen gaat het vaak om effecten op gebouw niveau bij energieproductie gaat het vaak om effecten op een groter ruimtelijke schaal dieook landschappelijke en archeologische waarden raken.
Na een algemene inleiding op het thema door Pieter Baars van het Groenfonds zijn 2 casussen van alumni met adviesvragen besproken: Annet Hannewijk (gemeente Middelburg) over energiebesparing in de Delftse School wijk ’t Zand en Emile Uriot (gemeente Gemert-Bakel) over energieproductie, over de inpassingvan een zonneakker in het landschap.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ErfgoedOntmoeting 10 juni 2016

Thema: 'herbestemming en de economische waarde van cultureelerfgoed'

Centraal op deze Erfgoedontmoeting staat de vraag: wanneer ziet men bij een herbestemmingsproject de economische waarde van cultureel erfgoed in en hoe kun je dat beïnvloeden? 

Jos Bazelmans (RCE/VrijeUniversiteit) gaf een korte inleiding over ‘Geld & erfgoed. Onder andere werd gesproken over de verschillende betekenissen van geld  in de 4domeinen ‘Staat’, ‘Markt’, ‘Familie’ en ‘Civil Society’ en hoe geld van het ene domein in het andere komt. Na deze inleiding kwam de praktijk aan bod. Alumni Peter Rutten en Paul Schaapman presenteerde ieder een herbestemmingscasus met daaraan gekoppeld vragen die werden besproken


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ErfgoedOntmoeting 8 januari 2016

Thema:'Krimp en erfgoed’

De erfgoedontmoeting van 8 januari was gekoppeld aan de afsluiting van de 7
e leergang ErfgoedFilosofie. Drie kersverse erfgoedacademieledenHermien de Bruijn, Nanette de Jong en Liesbeth Theunissen opende metpresentaties over respectievelijk: ‘erfgoed als factor in het sociale domein’,‘een pleidooi voor patina en imperfectie’ en ‘de zoektocht naar het momentumvoor bescherming van archeologisch erfgoed’. Hans Renes, bijzonder hoogleraarErfgoed van Stad en Land aan de Faculteit der Letteren van de VrijeUniversiteit Amsterdam, sprak vervolgens de jaarlijkse Erfgoedacademielezinguit over ‘Krimp en Erfgoed’. Aansluitend gingen de leden in gesprek overo.a. de vraag of krimp voor erfgoed (en voor de kwaliteit van de leefomgeving),vooral een bedreiging of een kans is en over hoe de erfgoedsector zich mengt indit debat.

Klik hier en luister naar de lezing van Hans Renes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ErfgoedOntmoeting 9 januari 2015

Thema: 'Ontwerpen met erfgoed?’

De ErfgoedOntmoeting wasgekoppeld aan de afsluiting van de 6e leergang ErfgoedFilosofie en startte meteen Openbaar Dispuut naar aanleiding van presentaties van drie nieuweErfgoedacademieleden: Victor van der Hidde, Edmond Staal en Bill Wei.Vervolgens sprak Eric Luiten, rijksadviseur voor landschap en water, de 3eErfgoedAcademie-lezing uit over 'Ontwerpen met erfgoed’.

Aansluitend gingen de leden met elkaar en met Eric Luiten in gesprek over zakenals: waar komt die collectieve interesse in geschiedenis vandaan?, hetspanningsveld tussen waarde stellen en waarde creëren, welke positie neem ik inten opzichte van het verleden? En het belang van duiden van essenties doorcultuurhistorici  voor een goede samenwerking/vertaling naar hetontwerp(er).

Kijk hier en luister naar de lezing van Eric Luiten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ErfgoedOntmoeting 13 juni 2014

Thema: ‘Toestaan van verval’

Het thema  van dezeErfgoedontmoeting was ‘toestaan van verval’. Als erfgoedzorgers zijn we vooralgericht op de zorg voor het erfgoed, waarbij het behoud ervan een centraleplaats inneemt. Maar  er zijn ook situaties waarbij verval/ruïnevormingook een optie is. Hoe gaan wij als erfgoedzorgers daarmee om?, wanneer staan weverval toe en wanneer niet? en met welke argumenten.

Michiel Purmer(Natuurmonumenten) gaf een korte inleiding vanuit zijn werkpraktijk op ditthema, waarna we met hem in gesprek gaan onder leiding van Erik Boers. Na depauze wordt aan de hand van de casus Meerenberg (ingebracht door Paul Schaapmanvan de gemeente Bloemendaal) het onderwerp verder verkend.

Lees hier het verslag van de ErfgoedOntmoeting

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ErfgoedOntmoeting 10 januari 2014

Thema: 'De waarde van erfgoed:schoonheid, wetenschappelijke betekenis en cultuurhistorische waarde?’

De ErfgoedOntmoeting wasgekoppeld aan de afsluiting van de 5e leergang ErfgoedFilosofie. DeErfgoedOntmoeting startte met een Openbaar Dispuut naar aanleiding vanpresentaties van vier nieuwe Erfgoedacademieleden: Connie Rijbroek, LeoAdriaanse, Iris Dik en Lotte van den Berg .

Vervolgens sprak prof. dr. JosBazelmans de 2e ErfgoedAcademie-lezing uit over 'De waarde van erfgoed:schoonheid, wetenschappelijke betekenis en cultuurhistorische waarde?’ Deintellectuele en maatschappelijke context van de waardering van erfgoed met dedaaraan gekoppelde drieslag schoonheid, wetenschappelijke betekenis encultuurhistorische waarde stond in de lezing centraal. Aansluitend gingen deleden met elkaar en met Jos Bazelmans in gesprek over de herformulering vandeze drieslag, die actueel is in het kader van de nieuwe erfgoedwet.

De conclusie van Jos Bazelmansnaar aanleiding van de gesprekken was: ‘Erfgoed vertegenwoordigt waarde inmeervoud. Het heeft financiële en economische waarde. Erfgoed verdient onzezorg omdat het betekenis heeft voor onderwijs en (wetenschappelijk) onderzoek,schoonheid biedt en staat voor de historische herinnering. Erfgoed onderscheidten bindt (ons) samen, biedt inspiratie en vormt een bouwsteen voor detoekomst.’

 

Klikt u hier voor het filmpje met de presentatievan prof. dr. J. (Jos) Bazelmans. En kijk naar onze uitgebreide foto-impressie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoedontmoeting 14 juni 2013

Thema:‘Wat is een goed advies'

Adviseren doen we allemaal, ieder vanuit een eigen rol en werkpraktijk. Dezeerfgoedontmoeting stonden kennisuitwisseling en oefenen met de vrije kunstenrond het thema 'Wat is een goed advies' centraal.

Na een gloedvol betoog vanacademielid Vincent Voorhoeve als opstap, gingen de leden van deerfgoedacademie op zoek naar de essenties van een goed advies.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erfgoedontmoeting 25 januari 2013

Thema: ‘Burgerbetrokkenheid en erfgoed’

Het middagprogramma start met een Openbaar Dispuut naar aanleiding van depresentatie van een aantal Meesterwerken door nieuwe Erfgoedacademieleden.Hierna spreekt prof. dr. ir. Joks Janssen de 1e Erfgoedacademielezing uit over'burgerbetrokkenheid en erfgoed' gevolgd door een verdiepend gesprek hieroveronder leiding van Erik Boers.


Klikt u hier Erfgoedacademielezing door prof. dr.ir. Joks Janssen